close

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за Cookies.

ОБЩИ УСЛОВИЯ  на Каиса 2003 ЕООД за взаимоотношения с клиенти – потребители (по силата на закона за защита на потребителите), сключили договор от разстояние.

Правни ограничения. Условия за употреба.

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА Каиса 2003 ЕООД.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB.

Каиса 2003 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. Митрополит Кирил Видински 2, булстат: 131113147, ДДС Номер: BG 131113147.

Общите условия са задължителни за Каиса 2003 ЕООД  и потребителите на предоставяните стоки и услуги.

Потребителят има право да се откаже в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от сключването на сделката с Каиса 2003 ЕООД  единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които  трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента или лично в офиса на Каиса 2003 ЕООД на адрес: бул. Ломско шосе 210 СБ Маркал, София, България.

Каиса 2003 ЕООД гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на стоката.

Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Каиса 2003 ЕООД има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Каиса 2003 ЕООД се задължава да не предоставя и отстъпва на трети лица данните на потребителя, получени при попълване на регистрационната форма.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката на избраните продукти е както следва:

– за района на гр. София доставката е безплатна

  • За поръчка на галони минималното количество е 2бр.
  • За поръчки на други артикули от онлай магазина сумата трябва да бъде над 30 лева.

– извън района на гр. София цената на доставката е с допълнително договаряне.

Плащането се извършва съгласно ЗЗП (Закон за защита на потребителите), в случай че няма допълнително договаряне между двете страни. 

Използване на сайта

Каиса 2003 ЕООД ви оправомощава да зареждате и разглеждате материалите от този Web сайт (\\\”Сайт\\\”) само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

Права и отговорности

МАТЕРИАЛИТЕ (ВКЛ. ВСИЧКИЯТ СОФТУЕР) И УСЛУГИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛ. ТЪРГОВСКИ ИЛИ ЦЕЛЕВИ, КАКТО И ТАКИВА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Задълженията на Каиса 2003 ЕООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. Каиса 2003 ЕООД също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. Каиса 2003 ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и Каиса 2003 ЕООД не се ангажира да ги актуализира.

Ограничение на отговорността

Каиса 2003 ЕООД, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, УПОМЕНАТИ В ТОЗИ САЙТ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ОТ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), ПРОИЗТЕКЛИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ, ДРУГИ WEB САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ В КОЙТО И ДА Е ОТ ТЯХ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПРЯМО Каиса 2003 ЕООД ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕРВИЗИРАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА. СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ МОЖЕ ДА НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, ЗАТОВА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

Използване на софтуер

Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права.КОПИРАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СОФТУЕРА Е ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Информация от потребителите

Каиса 2003 ЕООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения (\\\”Съобщения\\\”), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Каиса 2003 ЕООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. Каиса 2003 ЕООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Каиса 2003 ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Защитата на личните данни и конфиденциалност на Каиса 2003 ЕООД . Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Каиса 2003 ЕООД не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Каиса 2003 ЕООД не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Препратки към Каиса 2003 ЕООД

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията Каиса 2003 ЕООД в Упътвания за препращане към Web сайтовете на и според приложимите закони.

Търговски марки

Каиса 2003 ЕООД, както и имената на продуктите на Каиса 2003 ЕООД, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на Каиса 2003 ЕООД. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

Общи бележки

Каиса 2003 ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително, Каиса 2003 ЕООД може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

10.Упътвания за препратки към сайтове на Каиса 2003 ЕООД

Сайт с връзка към Web сайта на Каиса 2003 ЕООД:

Може да сочи към съдържание на Каиса 2003 ЕООД, но не и да го копира

Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Каиса 2003 ЕООД

Не трябва да посочва неявно, че Каиса 2003 ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му

Не трябва да представя погрешно отношенията си с Каиса 2003 ЕООД

Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Каиса 2003 ЕООД

Не трябва да използва логото на Каиса 2003 ЕООД без разрешение от Каиса 2003 ЕООД

Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Защита на личните данни

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за бъдещето на електронния бизнес. Каиса 2003 ЕООД демонстрира твърдата си решеност да отстоява сигурна и надеждна електронна търговия и неприкосновеността на личните данни на потребителите. Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.

Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.

Екипът на Каиса 2003 ЕООД цени доверието, което му оказвате. Като част от взаимоотношенията във връзка с ползването на настоящата услуга, ние изискваме от вас лични данни като: е-мейл и пощенски адрес, телефон, име, фирмени данни и др.

Предоставяйки тези данни на Каиса 2003 ЕООД, вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни чрез този сайт. 

Зачитаме и уважаваме конфиденциалността на личните Ви данни.

За въпроси и разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

On Top
Menu
Close
Cart
Close
Back
Account
Close